-->

Ulangan Mid Semester Genap Ipa Kelas V Sd

PILIHAN GANDA

Berilah tanda silang (x) pada abjad A,B,C dan D pada jaban yang benar !

1. Gerakan yang diakibatkan oleh dorongan ialah ...
a. membuka pintu 

b. menutup pintu
c. menarik kursi 
d. membuka tutup botol

2. Kegiatan dibawah ini yang memperlihatkan gaya tetapi tidak menyebabkan benda bergerak ialah ...
a. mengayuh sepeda 
b. mengangkat buku
c. mendorong kursi 
d. mendorong pohon mangga

3. Jatuhnya buah mangga dipengaruhi oleh gaya ...
a. otot 
b. pegas
c. gravitasi 
d. listrik

4. Berikut ini alat yang memakai sifat magnet ialah ....
a. ban sepeda 
b. setrika
c. bel listrik 
d. rice cooker

5. Kita sanggup lari di jalan tanpa tergelincir, lantaran adanya gaya ...
a. gravitasi 

b. gesek
c. magnet 

d. kimia

6. Apabila dua kutub magnet yang sejenis didekatkan maka yang terjadi ialah ....
a. saling tarik menarik
a. saling tolak menolak
c. tidak sanggup ditentukan
d. mendekat ke arah batang magnet yang lebih besar

7. Apabila titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, maka termasuk tuas jenis ...
a. kedua 
b. pertama
c. ketiga 
d. keempat

8. Alat berikut ini yang memakai prinsip bidang miring ialah ...

9. Perhatikan gambar berikut ini !


Alat yang terdapat pada gambar tersebut ialah ....
a. katrol tetap 
b.katrol bebas
c. katrol takal 
d.katrol majmuk


10. Alat berikut ini yang bukan memakai prinsip roda berporos ialah ....
11. Berikut ini alat yang memanfaatkan prinsip kerja pengungkit golangan III ialah ....


12. Cahaya merupakan salah satu teladan gelombang ....
a. mekanik 
b. elektromagnetik
c. bunyi 
d. longitudinal

13. Berikut yang bukan sifat cahaya ialah ....
a. sanggup dipantulkan 
b. sanggup dibelokkan
c. merambat lurus 
d. sanggup dibiaskan

14. Benda yang sanggup meneruskan sebagian besar cahaya yang mengenainya disebut benda ....
a. gelap 
b. bening
c. keras 
d. lunak

15. Para astronot sanggup melayang-layang di angkasa lantaran tidak ada gaya ....
a. pegas 
b. magnet
c. gravitasi 
d. otot

16. Benda bening yang kita gunakan untuk berhias ialah ....
a. cermin cembung 
b. cermin cekung
c. cermin datar 
d. lensa cembung

17. Perhatikan gambar di bawah ini!Peristiwa yang terdapat pada gambar memperlihatkan bahwa cahaya ....
a. merambat lurus 
b. mengalami pembiasan
c. dipantulkan 

d. semua benar

18. Perhatikan gambar di bawah ini !


Pemantulan yang terjadi pada gambar ialah . . . .
a. pemantulan baur 
b. pemantulan lurus
c. pematulan teratur 
d. pemantulan bebas

19. Bayangan yang terjadi pada cermin cembung ialah . . . .
a. tegak, semu, diperkecil 
b.tegak, nyata, diperbesar
c. tegak, semu, diperbesar 
d. terbalik, semu, diperkecil

20. Alat yang dipakai untuk melihat benda yang letaknya jauh ialah ....


21. Peristiwa penguraian warna disebut . . . .
a. pembiasan cahaya
b. pemantulan cahaya
c. pembelokan cahaya
d. dispersi cahaya

22. Berikut merupakan alat optik yang dipakai untuk melihat permukaan bahari dari kapal selam ialah ....

23. Berikut ini tindakan yang sanggup mencegah terjadinya pengikisan ialah ....
a. menciptakan terassering
b. pembukaan lahan baru
c. pembakaran lahan untuk perkebunan
d. penebangan liar

24. Berkaratnya besi lantaran pelapukan secara ....
a. fisika 
b. kimia
c. biologi 
d. fisika-kimia

25. Kekeringan dan jarang pangan disebabkan lantaran ....
a. angin 
b. badai
c. demam isu kemarau berkepanjangan 
d. gempa

ISIAN SINGKAT

 1. Perhatikan gambar berikut ! Gambar di samping termasuk jenis . . . . 
 2. . . . . . . ialah alat yang membantu memudahkan pekerjaan manusia.
 3. Warna-warni di langit yang berasal dari titik-titik air hujan yang terkena sinar matahari disebut . . . . 
 4. Sudut datang, garis normal, dan sinar pantul terdapat pada sebuah bidang datar . Pernyataan tersebut ialah suara hukum. . . .
 5. Bayangan yang tegak, nyata, diperbesar dihasilkan oleh cermin . . . . 
 6. Pengikisan tanah serpihan atas oleh air disebut . . . . 
 7. Hasil pelapukan dan pembusukan tumbuhan yang sanggup menyuburkan tanah disebut . . . . 
 8. Pelapukan pada tumbuhan yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalumenghasilkan sumber daya alam berupa . . . . 
 9. Lapisan bumi kawasan kita tinggal ialah . . . . 
 10. Dalam surat kabar ilegal logging sering disebut . . . .

URAIAN

 1. Apa yang dimaksud gaya pegas ?
 2. Membuat magnet sanggup dilakukan dengan tiga cara . Sebutkan ! 
 3. Sebutkan sifat - sifat cahaya ! 
 4. Sebutkan tahapan-tahapan proses daur air ! Jelaskan ! 
 5. Usaha apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah banjir dan tanah longsor 

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship