-->

Soal Remedial Dasar Substansi Genetik


Pagi yang cerah Akhir bulan Oktober ini akan aku share soal Remedial Gonzaga perihal substansi genetik silahkan untuk latihan OK 


SOAL

1. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA sebagai berikut, kecuali ….
A. guanin
B. timin
C. adenin
D. sitosin
E. urasil
 
2. DNA di dalam sel terletak pada ….
A. sitoplasma, inti
B. terutama ribosom
C. inti sel, pada kromosom
D. sitoplasma terutama dalam ribosom
E. inti sel terutama dalam ribosom
 
3. Bahan dasar DNA ialah ….
A. gula, fosfat, dan basa nitrogen
B. gula, basa nitrogen, dan guanin
C. purin, basa nitrogen, dan guanin
D. adenin, timin dan, basa nitrogen
E. fosfat, sitosin, dan timin
 
4. Berikut ini ialah keterangan perihal struktur dan fungsi DNA dan RNA.
1) Terdapat dalam inti sel dan kromosom
2) Membentuk pita tunggal dan pendek
3) Berhubungan dengan sintesis protein dan kadarnya berubah-ubah
4) Mengandung pirimidin, sitosin, dan urasil
5) Mengandung purin, adenin, dan guanin
6) Memiliki komponen gula ribosa
Struktur dan fungsi RNA ialah ….
A. 2, 3, 5, dan 6
B. 2, 3, 4, dan 5
C. 1, 2, 3, dan 4
D. 1, 3, 5, dan 6
E. 3, 4, 5, dan 6
 
5. Pasangan basa nitrogen adenin pada RNA ialah ….
A. timin
B. urasil
C. guanin
D. adenin
E. sitosin
 
6. Jika urutan basa nitrogen suatu rantai DNA AGC – TAG – GCA – TAC, maka rantai pasangannya ….
A. UCG AUC CGU AUG
B. UCG UAC GGU UCG
C. TCG CTA GCT ATG
D. TCG ATC CGT GTA
E. TCG ATC CGT ATG


7. Perhatikan gambar struktur kromosom berikut ini. 

Gambar sentromer ditunjukkan oleh nomor ….
A. 1 

B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
 
8. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1) Transkripsi
2) Elongasi
3) Translasi
4) Pembentukan protein
Urutan sintesis protein yang benar ialah ….
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 2, 3, 4, dan 1
C. 1, 3, 2, dan 4
D. 3, 1, 4, dan 2
E. 1, 4, 3, dan 2
 
9. Kode genetik yang dibawa mRNA menurut aba-aba genetik dari ….
A. antikodon
B. tRNA
C. kodon
D. rRNA
E. DNA
 
10. Perhatikan Asam Amino dengan Kodonnya
 • Glisin GGG
 • Sistein UGC
 • Serin AGC
 • Treonin ACG
 • Leusin GUA
Jika urutan basa nitrogen DNAadalah TGC TCG CAT, asam amino yang akan tersusun ialah ….
A. treonin, serin, leusin
B. treonin, sistein, treonin
C. leusin, serin, leusin
D. glisin, teronin, sistein,
E. serin, sistein, treonin
 
11. Proses translasi akan berhenti ketika pembacaan bertemu dengan kodon terminasi (kodon stop), yaitu ….
A. AUG
B. AGU
C. UUU
D. UGC
E. UAA
 
12. Hiposis replikasi DNA yang menyatakan bahwa DNA terpisah menurut arah panjangnya, lalu setiap pita membentuk komplemennya merupakan hipotesis replikasi ….
A. konservatif
B. bidireksional
C. semikonservatif
D. divergen
E. dispersif
 
13. Orang yang kali pertama mengemukakan model struktur DNA ialah ….
A. Francis Crick dan August eismann
B. Herman Muller dan Francis Crick
C. James D. atson dan Francis Crick
D. Herman Muller dan August eismann
E. James D. atson dan August eismann
 
14. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai DNA dan RNA ialah ….
A. DNA merupakan penyusun gen
B. mempunyai ikatan basa nitrogen
C. tersusun atas gula pentosa, asam fosfat, dan basa nitrogen
D. sanggup bereplikasi
E. berperan pribadi dalam proses translasi sistesis protein
 
15. Enzim yang berperan dalam proses translasi ialah ….
A. DNA polimerase
B. karbonat anhidrase
C. RNA polimerase
D. ligase
E. protease
 
16. Perhatikan Rantai Kodogen ini ACG CTC ATA CGC , dari tersebut dipastikan
Urutan basa mRNA yang merupakan hasil transkripsinya ialah ….
A. TGC GAG TAG CGC
B. UCG GUG UAG CGC
C. UGC GAG TAG CGC
D. TGC CCC UAG GCG
E. UGC GAG UAU GCG
 
17. Perhatikan Rantai Kodogen ini ACG CTC ATA CGC , dari tersebut dipastikan
peristiwa translasi untuk pita nukleotida tersebut, dibutuhkan tRNA sebanyak ….
A. 3 buah
B. 8 buah
C. 4 buah
D. 12 buah
E. 7 buah
 
18. Perhatikan Rantai Kodogen ini ACG CTC ATA CGC , dari tersebut dipastikan
Empat antikodon dari tRNA yang sesuai dengan urutan basa N dari mRNA yang dibuat ialah ….
 A. USG CAC UUC GCG
B. ACG CUC AUC CGC
C. GUG UAG CGC CGC
D. ACU CAC AUC CGC
E. ACG CUC AUA CGC
 
19. Perhatikan tabel berikut. Kodon Asam Amino
 • ACG Treonin
 • CUC Leusin
 • CGC Arginin
 • GCG Alanin
 • UAU Tirosin
 • AUU Isoleusin
 • UGC Serin
 • GAG Asam glutamat
 • AUA Isoleusin 
Berikut rantai DNA :   
ATA - TAA - GCG - CGC 
Berdasarkan rantai diatas didapatkan asam amino  ….
a. serin – asam glutamat – tirosin – alanin
b. leusin – tirosin – asam glutamat – isoleusin
c. tirosin – isoleusin – arginin – alanin 
d. treonin – leusin – isoleusin – arginin
e. alanin – tirosin – isoleuisn – serin
 
20. Di antara pernyataan berikut, yang paling sempurna untuk menyatakan kekerabatan antara gen, kromosom, dan molekul DNA ialah ….
A. gen-gen terletak dalam kromosom dan urutan basa nitrogen dalam molekul DNA memilih macam gen
B. kromosom tersusun atas molekul-molekul DNA dan gen
C. kromosom merupakan benang panjang yang tersusun atas gen, dan di spanjang kromosom melekat DNA
D. gen bahwasanya ialah DNA itu sendiri yang tersusun atas untaian nukleotida dan terletak di dalam kromosom
E. kromosom ialah benang yang di dalamnya terdapat molekul DNA yang mengikat gen-gen
 
21. Basa nitrogen sitosin dan guanin dihubungkan oleh....
A. 3 ikatan atom H
B. 2 ikatan atom C
C. 2 ikatan atom H
D. 3 ikatan atom N
E. 1 ikatan atom H
 
22. Jika pada rantai DNA sense terdiri atas basa nitrogen TAC CGT GCA maka basa nitrogen pada RNA-t adalah....
A. AUG GCA CGU
B. ATG GCA CGT
C. AGU GUA UGA
D. ACG GAA CGU
E. UAC CGU GCA
 
23. Pada sintesis protein, urutan basa nitrogen sama antara DNA dan RNA- nya, kecuali pada timin. Hal ini terjadi pada rantai....
A. antisense dengan sense
B. antisense dengan antikodon
C. antikodon dengan RNA-t
D. kodon dengan RNA-d
E. sense dengan antikodon
 
24. Pada RNA-d terdapat basa nitrogen yang rangkaiannya disebut....
A. kodon
B. antisense
C. antikodon
D. kodogen
E. sense
 
25. Apabila sense DNA ialah ATC-TTC maka basa nitrogen RNA d ialah
A. CTA-GTT
B. ACCUAG
C. AUC-UUC
D. ATC-TTC
E. UAG-AAG

 

26. DNA bisa melaksanakan proses....
A. transkripsi dan translasi
B. translasi dan duplikasi
C. regenerasi dan transkripsi
D. translasi dan Ekongasi
E. transkripsi dan replikasi
 
27. Dalam sintesis protein, apabila protein yang terbentuk tersusun oleh 120 asam amino maka membutuhkan kodon sebanyak....
A. 40
B. 60
C. 120
D. 240
E. 360
28. Tiap satu molekul RNA-t tersusun atas....
A. 1 nukleotida
B. 2 nukleotida
C. 3 nukleotida
D. 4 nukleotida
E. 5 nukleotida
 
29. Substansi genetika yang terdapat di dalam sel ialah ....
A. tRNA
B. rRNA
C. mRNA
D. asam nukleat
E. DNA
 
30. Orang yang pertama kali menemukan kromosom ialah ....
A. Francis Crick dan August Weismann
B. Herman Muller dan Francis Crick
C. James D. Watson dan Francis Crick
D. Waldeyer
E. D. Watson dan August Weismann


31. Berikut ini merupakan insiden yang terjadi pada ketika sintesa protein antara lain:
1. Asam amino berderet sesuai urutan aba-aba genetika
2. RNAt, mengikat asam-asam amino
3. DNA mentraskrip RNAm
4. terbentuk rantai polipeptida
5. RNAm menuju ke ribosom
Urutan yang benar selama proses sintesa protein ialah ... .
A. 31245
B. 32514
C. 32541
D. 35124
E. 35214

32. Ketika DNA diekstrak dari sel kuman E. coli dan dianalisis komponen basa nitrogennya ditemukan 38% dari basa nitrogen ialah sitosin, maka adenine sebanyak…
A. 12%
B. 24%
C. 38%
D. 62%
E. 76%
33. Dalam proses sintesis protein sanggup terjadi ketidaksesuaian hasil asam amino dengan aba-aba isu genetik yang dipolakan DNA sehingga terbentuk protein yang berbeda. Kesalahan ini terjadi pada...
A. RNAd
B. RNAt
C. RNAr
D. DNA
E. RNAm
34. Kodon yang sesuai untuk Prolin ialah
A. CAU
B. CCA
C. GGA
D. GUG
E. GCC
35. Hasil transkripsi yang tidak benar mempunyai ciri-ciri...
A. merupakan suplemen sense
B. merupakan suplemen antisense
C. T pada DNA diganti U pada RNA
D. merupakan molekul utas tunggal yang gampang terurai
E. urutan nukleotida adenin berjumlah banyak
36. RNA yang berfungsi mengangkut asam amino guna dirangkai menjadi polipeptida adalah...
A. RNAr
B. RNAt
C. RNAd
D. DNA
E. Sense
37. Asam ribonukleat dibuat dari sebuah DNA beupa rantai sense di inti sel. Tahap ini merupakan tahap...
A. deviasi
B. duplikasi
C. translasi
D. replikasi
E. transkripsi
38. Sintesis protein memasuki tahap terminasi apabila ribosom telah bertemu kodon yang seharusnya. Kodon yang dimaksud adalah...
A. AUG
B. UGC
C. CGU
D. UAG
E. GAU
39. Protein yang sudah jadi akan diangkut ke seluruh badan oleh organel sel. Organel sel ini adalah...
A. membran sel
B. mitokondria
C. retikulum endoplasma
D. ribosom
E. sitoplasma
40. Tempat terjadinya translasi pada proses sintesis protein adalah...
A. retikulum endoplasma
B. Badan golgi
C. ribosom
D. mitokondria 

E. plastida

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship