-->

Genetika Mendel Soal Latihan

Siang ini akan di share soal soal Mendel banyak variasi sehigga bisa untuk Latihan , semoga bermanfaat OK

SOAL

1. Diketahui: Gen P = warna kuning; gen Q = daun lebar. Persilangan antara individu bergenotipe PpQq dengan sesamanya akan menghasilkan keturunan sebanyak 320 individu.
Kemungkinan keturunannya yang berwarna kuning dan berdaun lebar ada sebanyak …..
a. 20
b. 40
c. 60
d. 180
e. 320
 

Pembahasan
 • Persilangan 2 sifat beda menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Daun lebar warna kuning = 18%/2 = 9% = 9/10 
 • Jawaban: D
2. Warna biji gandum merah ditentukan oleh gen M1 dan M2, warna putih ditentukan oleh gen m1 dan m2. Dari hasil persilangan didapat ratio warna merah: putih = 1:1. Maka genotipe kedua induknya ialah …..
a. M1M1M2M2 x m1m1m2m2
b. M1m1M2m2 x M1m1M2m2
c. M1m1M2m2 x M1M1m2m2
d. M1m1m2m2 x m1m1m2m2
e. M1m1M2m2 x m1m1M2m2
 

Pembahasan
 • M1m1m2m2 x m1m1m2m2
 • M1m1m2m2 : m1m1m2m2
 • Merah : putih
 • Jawaban: d

3 Lalat buah (Drosophila sp.) dengan kromosom XXY merupakan akhir dari insiden …..
a. sex linkage
b. crossing over
c. gen letal
d. poligen
e. nondisjunction
 

Pembahasan
 • XXY terjadi lantaran tidak terpisahnya kromotid dan kromosom homolog menuju kutub berlawanan. 
 • Jawaban: e
4. Pada Drosophilla sp. Mata merah secara umum dikuasai terhadap putih. Gen yang bertanggung jawab terhadap warna mata terpaut kromosom seks X. Jika disilangkan lalat betina mata merah dengan jantan mata putih, kemudian antar keturunannya disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan keturunan
a. 50% mata merah ; 25% mata putih ; 25% mata merah
b. 50% mata merah ; 50% mata putih
c. 75% mata merah ; 25% mata putih
d. 25% mata merah ; 25 mata putih ; 25% mata merah ; 25% mata putih
e. 25% mata merah ; 25% mata putih : 50% mata putih
 

Pembahasan
 • P. XMXM x XY
 • F1. XMX x XMY
 • F2. Merah (XmXm dan XmX) = 50%
 • Merah (Xmy) = 25%
 • Putih (XY) = 25%
 • Jawaban: a

6. Pindah silang yang terjadi antar kromatid dari kromosom homolognya sering terjadi saat… a. Profase
b. Metafase
c. Anafase
d. Telofase
e. Interfase

Jawaban : A

 

7. Bayi penderita erythroblastosis lahir dari pasangan… a. Ibu Rh negatif ayah Rh negatif
b. Ibu Rh positif ayah Rh positif
c. Ibu Rh negatif ayah Rh Positif
d. Ibu Rh positif ayah Rh negatif
e. Ibu dan ayah yang berbeda Rhesusnya

Jawaban : A

 

8. Brakidaktili merupakan gen secara umum dikuasai yang letal. Jika seorang perempuan menderita Brakidaktili dan buta warna , maka perempuan tersebut mewarisi gen…
a. Brakidaktili dari ibu dan buta warna dari ayah
b. Brakidaktili dari ayah dan buta warna dari ibu
c. Brakidaktili dari ayah dan ibunya dan buta warna dari ayah atau ibu
d. Brakidaktili dari ayah atau ibunya dan dan buta warna dari ayah atau ibunya
e. Brakidaktili dan buta warna dari ayah dan ibunya

Jawaban : E

 

9. Dalam tubuh dan sel kelamin terdapatautosom dan kromosom seks. Pada ovum insan terdapat… a. 22 autosom + X
b. 22 autosom + Y
c. 22 autosom + XX
d. 22 autosom + YY
e. 44 autosom + XX

Jawaban : A

 

10. Apabila terjadi perkawinan antara parental bergolongan darah A heterozigot dengan B heterozigot , maka kemungkinan golongan darah anak – anaknya adalah… a. A dan B
b. A dan AB
c. AB dan O
d. A,B,AB dan O
e. B dan AB

Jawaban : D

 

11. Lalat Drosophila melanogaster tubuh abu-abu sayap panjang disilangkan dengan tubuh hitam sayap kisut, ternyata dihasilkan keturunan 49 tubuh abu-abu sayap panjang : 50 tubuh hitam sayap kisut, maka insiden di atas memperlihatkan telah terjadi….. a. Crossing over
b. Nondisjuction
c. Terangkai sempurna
d. Pautan sex
e. Gen / alel bebas

Jawaban : D

 

12. Disilangkan ayam berpial walnut (PPRr) dengan ayam berpial grigi (ppRr). Kemungkinan keturunan yang mempunyai fenotif sama dengan induk adalah… a. 25 %
b. 37,5 %
c. 50 %
d. 75 %
e. 100 %

Jawaban : D

 

13. Gen-gen yang terapaut kromosom seks X dan baersifat resesif antara lain… 1) Buta warna
2) Muscular distropy
3) Hemofilia

4) Ichtyosis
Jawaban : B (1 dan 3)
 

14. Anadontia ditentukan oleh gen resesif yang terpaut kromosom x. Penikahan suami istri normal untuk sifat anadontia mempunyai 2 anak perempuan normal dan 1 anak laki-laki anadontia. Dari masalah ini bisa disimpulkan.. a. Ibu homozigot dominan
b. Ibu homozigot resesif
c. Ayah homozigot dominan
d. Ibu carier
e. Ayah carier

Jawaban : B

 

15. Gen letal ialah yang dalam keadaan homozigot mengakibatkan kematian. Pernyataan yang tepat bekerjasama dengan gen letal dominan… a. Terpaut padakromosom kelamin
b. Menyebabkan selesai hidup postnatal
c. Hanya diperoleh dari ayahnya
d. Genotipe geterozigot berfenotip cacat
e. Genotipe homozigot berfenotip normal

 

16. Disilangkan gandum hitam (HhKk) dengan gandum kuning (hhKk). Berapa kemungkinan dihasilkan gandum berfenotif putih? a. 0 %
b. 12,5 %
c. 37,5 %
d. 25 %
e. 50 %

Jawaban : A

 

17. Pernikahan antra perempuan dan laki – laki yang keduanya normal menghasilkan seorand anak laki – laki yang kretinisme dan albino. Dari masalah tersebut sanggup disimpulkan bahwa : a. Gen kretinisme dan albino berasal dari ibu
b. Gen kretinisme berasal dari ayah dan ibunya, gen albino berasal dari ibu
c. Gen kretinisme berasal dari ayah dan ibunya, sedangkan gen albino berasal dari ayahnya
d. Gen kretinisme dan albino berasal dari kedua orang tuanya yang bertindak sebagai carier
e. Gen kretinisme dan albino berasal dari ayah

Jawaban : D18. Drosophila jantan normal disilangkan dengan Drosophila betina yang mengalami gagal berpisah dalam pembentukan gamet, maka kemungkinan diperoleh keturunan jantan ialah …
A. 100 %
B. 66,66 %
C. 33,33 %
D. 25 %
E. 12,5 %
 


19. Persilangan antara dua individu bergenotif MmNn dengan Sesama nya MmNn akan
menghasilkan macam individu Heterozygote sebanyak
a. 2
b. 4
b. 6
d. 8
c. 12

 

20. Ayam Bulu Hitam disilangkan dengan putih . Keturunan F1 nya 100% hitam . Bila Keturunan F 1 itu saling disilangkan dan didapatkan keturunan F2 ayam sebanyak 22 ayam hitam dan 7 ayam putih .
Tentukan pernyataan yang tidak sesuai dari persilangan tersebut
a. Keturunan Ayam F1 yang berwarna hitam bergenotif heterozygote
b. Ratio genotif F2 yang muncul 1:2: 1
c. Keturunan Ayam F2 yang berwarna putih genotifnya heterozygote
d. 75% dari ayam pada F2 berwarna hitam
e. Keturunan Ayam F2 yang berwarna hitam heterozigot 50 %

 
21. Sapi jantan berbulu hitam bernafsu disilangkan dengan betina berbulu putih halus. Keturunan yang dihasilkan memperlihatkan perbandingan ¼ hitam halus, ¼ putih halus, ¼ putih kasar, ¼ hitam kasar. Manakah genotip kedua induknya?
A. HHKK dan hhkk
B. HhKk dan hhkk
C. HHkk dan Hhkk
D. HhKk dan HhKk
E. HHKk dan HHKk

 

22. Diagram di atas merupakan peta silsilah dari keluarga albino, yang didapatkan dari generasi pendahulunya
Berdasarkan peta tersebut, genotip orang renta pada nomor 1 dan nomor 2 ialah …
A. keduanya homozigot dominan
B. ayah homozigot dominan, ibu heterozigot
C. ayah homozigot dominan, ibu homozigot resesif
D. keduanya heterozigot
E. keduanya homozigot resesif23. Pembastaran 2 tumbuhan Pisum sativum (kacang Ercis) Bunga Merah Biji Bulat heterozygot Sesamanya akan dihasilkan keturunan yang tidak sesuai adalah
a. hasil keturunannya yang sama dengan induk keduanyanya 25 %
b. hasil keturunan berbunga putih Biji bundar 57,75 %
c. hasil keturunan 6,25 % berbunga putih Biji kisut
d. hasil keturunan ada 4 macam fenotif
e. hasil keturunan 6,25 % berbunga merah Biji Bulat homozygote


24. Jika 2 tumbuhan yang berfenotif Bunga merah , batang Tinggi , Biji Bulat heterozygote disilangkan sesamanya menurunkan keturunan sebanyak 1472 tumbuhan yang bervariasi , maka dari keturunan itu yang tidak benar adalah…
a. tumbuhan berbunga merah berbatang rendah bijinya kisut ada 69
b. tumbuhan berbunga putih berbatang tinggi bijinya kisut ada 207
c. tumbuhan berbunga merah berbatang tinggi bijinya bundar ada 621
d. tumbuhan berbunga putih berbatang rendah bijinya kisut ada 23
e. tumbuhan berbunga merah berbatang tinggi bijinya kisut ada 207

 

25. Jika ayam walnut ( RrPp) disilangkan dengan ayam walnut ( RrPP) bertelur 12 butir maka akan dihasilkan ayam Berjambul Pea/biji sebanyak ?
a. 2 ekor
b. 3 ekor
c. 4 ekor
d. 6 ekor
e. 8 ekor

 

26. Mendell menyilangkan tumbuhan berbunga merah batang tinggi dan putih rendah hasil keturunannya dihasilkan keturunan F1 merah muda dengan batang sedang (intermedier), bila antar keturunan F1 itu di disilangkan maka untuk menghasilkan turunan merah muda batang sedang sebanyak .....
a. 0 %
b. 25 %
c. 50 %
d. 75 %
e. 100 %

 

27. Bunga Mirabilis jalapa Ungu ( AaBb) disilangkan sesamanya menghasilkan turunan yang sama dengan induknya Ungu ( AaBb) yaitu nomer : .....
a. 1, 6, 11, 16
b. 4, 7, 10, 13
c. 2, 7, 12, 15
d. 4, 8, 12, 16
e. 1, 5, 11, 14

 

28. Bila B gen Bulat dominant atas gen b untuk kisut . Ercis biji bundar disilangkan sesamanya menghasilkan keturunan 5674 bundar 1850 kisut. Makara Kedua unduk nya mempunyai genotif .....
a. BB X BB
b. Bb X BB
c. BB X bb
d. Bb X Bb
e. Bb X bb

 

29. Pada Ercis Bunga diketiak/axial ( A) secara umum dikuasai atas bunga di ujung (a)dan Batang Tinggi ( T) secara umum dikuasai terhadap pendek (t) . Bila Ercis Batang tinggi bunga di ketiak disilangkan dengan Ercis pendek bunga di ujung . Ternyata menghasilkan keturunan ¼ tinggi diketiak, ¼ Tinggi diujung, ¼ pendek diketiak dan ¼ pendek diujung. Genotif parental itu ialah .....
a. TTAA X ttaa
b. ttAaX TtAA
c. TtAA X ttaa
d. TTAa X ttaa
e. TtAa X ttaa

 

30 Ayam Walnut (RrPp) disilangkan dengan Ayam Rose (Rrpp) menurunkan keturunan sebanyak 16 butir telur. Berapa dari telur itu yang menetas menghasilkan Ayam Pial Single (Bilah) ?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 12

 

31. Kucing Betina berbulu belang tiga dikawinkan dengan kucing jantan berbulu putih , bulu belang tiga ( Aa) secara umum dikuasai terhadap bulu putih ( aa). Jika faktor A mengakibatkan lethal . maka bila disilangkan kucing belang tiga sesamanya akan dihasilkann keturunan : .....
a. belang : putih = 3 : 1
b. belang : putih = 2 : 1
c. belang : putih = 1 : 1
d. belang : putih = 2 : 2
e. Semua belang tiga

 

32. Gandum kulit gelap ( HhKk) disilangkan dengan gandum kuning (hhKk). Bila dihasilkan 800 biji gandum, maka yang berwarna putih berjumlah ...
a. 100
b. 200
c. 400
d. 500
e. 600

 

33. Genotif Individu individu Pisum sativum AaBbCCDdEe. Jika BCDE terjadi linkage maka gamet yang terbentuk adalah...
a. 1
b. 2
c. 4
d. 8
e. 16

 

34. Manakah Yang TIDAK tepat
a. Gen Lethal hanya terjadi bila dalam keadaan heterozygote
b. Ratio Fenotif F2 Mendel yang tepat ialah 9 : 3 : 3 : 1
c. Ayam Walnut ( RrPp) kawin dengan sesama menghasilkan bilah 6,25 %
d. Kemungkinan anak yang lahir laki laki dari ibu muda (masih SMA) yang hamil = 50 %
e. AaBb mempunyai susunan gamet 4 yaitu AB,Ab,aB,ab

 

35.Ayam Walnut dikawinkan dengan sesamanya. Ayam Walnut tersebut berasal dari kedua induknya yang Rose dan Pea.
Berapa % dari perkawinan 2 ayam Walnut itu yang menghasilkan ayam Rose ?
a. 6, 25 %
b. 18,75 %
c. 25 %
d. 37,5 %
e. 56,25 %

 

36. Dari individu dengan genotif PpQqRRtt Dapat menghasilkan macam gamet …
a. 1
b. 2
c. 4
d. 8
e. 16

 

37. Tanaman bunga merah (Aabb) disilangkan dengan bunga putih (aaBb) menurunkan keturunan sebanyak 128 tanaman.
Berapa ratio dari keturunan itu yang berbunga ungu : putih ?
a. 1 : 1
b. 1 : 2
c. 2 : 1
d. 2 : 3
e. 3 : 2

 

38. Diketahui gen M memberi warna bunga merah dan gen m memberi warna putih, gen P memberi sifat daun lebar dan gen p memberi sifat daun sempit. Sifat warna merah dan daun lebar ialah dominan. Pada persilangan Mm Pp dengan sesamanya dihasilkan 640 batang tumbuhan baru. Kemungkinan turunan yang berbunga merah daun lebar ialah sebanyak .....
a. 40 batang
b. 320 batang
c. 120 batang
d. 360 batang
e. 160 batang

 

39. Tanaman Linaria maroccana berbunga ungu (AABb) disilangkan dengan Linaria Maroccana berbunga merah (Aabb) akan dihasilkan bunga Linaria dengan perbandingan ..... a. 100% ungu
b. ungu : merah : 2 : 2
c. ungu : merah : 3 : 1
d. ungu : metah : putih : 2 : 1 : 1
e. ungu : putih : merah : 1 : 1 : 2

 

40. Diketahui faktor-faktor penentu sifat warna pada tikus. Tikus Abu debu Epistasis terhadap tikus hitam .Apabila tikus abu-abu heterozigot disilangkan dengan sesamanya,
maka perbandingan tikus Hitam : Tikus Abu-abu : Tikus albino pada keturunannya ialah .....
a. 9 : 4 : 3
b. 3 : 12 : 1
c. 9 : 5 : 2
d. 9 : 3 : 4
e. 12 : 3 : 1

 

41. Dua Ayam disilangkan didapatkan hasil keturunan yang bervariasi dengan perbandingan : Walnut : Rose : Pea : Bilah bernilai 3 : 3 : 1 : 1
dipastikan Genotif induknya adalah
a. RrPp X RrPp
b. RrPP X rrpp
c. RrPp X Rr pp
d. RrPp X rrpp
e. RrPp X rrPp

 

42 Persilangan kelinci pendengaran lebar bulu hitam heterozigot ( LlHh ) dengan yang bertelinga sempit bulu Hitam ( llHh ) maka prosentase fenotip turunannya yang bertelinga lebar bulu kelabu ialah ..... a. 6, 25 %
b. 12,50 %
c. 25,00 %
d. 37,50 %
e. 75,00 %

 

43. Individu yang mengandung faktor K tanpa faktor M atau sebaliknya maka mempunyai fenotip putih, tetapi individu yang mengandung kedua faktor tersebut (K dan M) akan berfenotip ungu. Individu dengan genotip KKmm disilangkan dengan kkMM, menghasilkan fenotip ungu semua. F1 disilangkan sesamanya maka diperoleh keturunan F2 dengan rasio fenotip .....
a 1 : 1
b. 13: 3
c 3 : 1
d. 15 : 1
e 9 : 7

 

44 Pada tumbuhan gen K bunga berwarna biru secara umum dikuasai terhadap gen k bunga berwarna putih. Gen P kelopak pendek secara umum dikuasai terhadap gen p kelopak panjang. Tanaman berbunga biru, berkelopak pendek heterozigot disilangkan sesamanya akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip .....  
a. biru pendek : biru panjang : putih pendek : putih panjang = 6 : 2 : 3 : 1
b. biru pendek : biru panjang : putih pendek : putih panjang = 5 : 3 : 3 : 1
c. biru pendek : biru panjang : putih pendek : putih panjang = 9 : 3 : 3 : 1
d. biru pendek : biru panjang : putih pendek : putih panjang = 9 : 3 : 6
e. biru pendek : biru panjang : putih pendek : putih panjang = 9 : 7

 

45. Dari persilangan ayam berpial walnut (RrPp) dengan ayam berpial biji (rrpp), kemungkinan akan diperoleh keturunan, walnut, rose, biji dan bilah dengan perbandingan …..
A. 1 : 1 : 1 : 1
B. 3 : 1 : 3 : 1
C. 1 : 3 : 3 : 1
D. 3 : 3 : 1 : 1
E. 3 : 1 : 1 : 3


46. Sapi berfenotif anak banyak dan menghasilkan susun banyak yang parentalnya punya fenoyif beranak sedikit menghasilkan susu sedikit dikawinkan dengan Sapi yang berdaya anak banyak heterozygote namun susunya sedikit, Apabila menghasilkan keturunan sebanyak 8 sapi maka susunan kombinasi yang muncul kemungkinannya
A. 3 ekor sapi yang daya anak dan produk susunya rendah
B. 1 ekor sapi yang daya anak tinggi dan produk susunya tinggi
C. 3 ekor sapi yang daya anak tinggi dan produk susunya rendah
D. 3 ekor sapi yang daya anak dan produk susunya tinggi
E. Hanya 50 % yang daya beranak tinggi dan produksi susunya tinggi

 

47. Pada Kelinci bulu hitam (B) secara umum dikuasai terhadap coklat (b) . 
Apabila perkawinan kelinci hitam dengan coklat menghasil kan keturunan dengan fenotif hitam dan coklat , maka genotif kedua induk adalah…..
a. BB X Bb
b. BB X bb
c. Bb X bb
d. bb X bb
e. Bb X BB

 

48, Tumbuhan Jambu dihibrid dengan genotif AaBb dilakukan uji silang ( test cross) akan didapatkan keturunan dengan fenotif ….
a. 1 : 2 : 1
b. 1 : 1 : 1 : 1
c. 3 : 1
d. 9 : 3 : 3 : 1
e. 9 : 3 : 4

 

49. Bila terdapat individu dengan genotip AaBBCc, maka sesuai dengan aturan Mendel I dan II akan membentuk gamet berikut ini, kecuali... .
a. aBC
b. ABC
c. AbC
d. ABc
e. aBc

 

50. penyimpangan semu dari aturan mendel yang menghasilkan perbandingan fenotif F2 = 9 : 3 : 4 ialah ... .
a. polimeri
b. interaksi alel
c. komplementer
d. kriptomeri
e. epistasis – hipostasis

 

TRY AGAIN


1. Penyilangan ayam Walnut (RrPP) dengan Rose (Rrpp) akan menawarkan peluang munculnya ayam bilah sebesar ... .
a. 100%
b. 75%
c. 50%
d. 25%
e. 0%

 

2. laki-laki “bisutuli” (BBtt) dengan perempuan “bisu tuli” (bbTT) menikah, maka peluang munculnya anak normal (bisa berbicara dan bisa mendengar) sebesar ..
a. 100%
b. 75%
c. 56%
d. 44%
e. 0%

 

3. Perhatikan peta kromosom berikut:
Bila terjadi “crossing over” maka kemungkinan gamet yang dibuat ialah berikut ini, kecuali ... .
a. PQ
b. Qq
c. Pq
d. Pq
e. pQ

 

4. Persilangan antara individu “dihibrid heterosigotik rangkap” dengan “homosigotik resesif” 
Abu-abu Hitam Sayap panjang sayap pendek (AaPp) X (aapp) 
Menghasilkan keturunan: 
 • AaPp = 800 
 • Aapp = 200 
 • aaPp = 200 
 • aapp = 800 
Maka nilai pindah silang (NPS)-nya ialah ... .
a. 80%
b. 50%
c. 30%
d. 20%
e. 10%

 

5. Perhatikan susunan kromosom Drosophila melanogaster berikut ini: 
 1. AAXY 
 2. AAXX 
 3. AAXXY 
 4. AAXO 
 5. AAAXX 
Yang berkelamin jantan ialah ... .
a. 1, 3
b. 1, 3, 5
c. 1, 4
d. 5
e. 2 dan 3

 

6. Diantara individu berikut ini yang tidak berkelamin primer laki-laki ialah ... .
a. 45XO
b. 46XY
c. 47XXY
d. 47XYY
e. 47XY + 21 

 

7. Perkawinan antara orang A heterosigotik dengan orang bergolongan darah B heterosigotik akan berpeluang melahirkan anak laki-laki bergolongan darah A sebesar... .
a. 0%
b. 12,5%
c. 25%
d. 50%
e. 100%

 

8. Laki-laki bisa membedakan warna dengan baik menikahi perempuan penderita buta warna, maka peluang munculnya anak-laki-laki normal sebesar .
a. 0%
b. 12,5%
c. 25%
d. 50%
e. 100%

 

9. Laki-laki hemofili menikahi perempuan normal homosigot, maka peluang munculnya anak laki-laki normal sebesar ... .
a. 0%
b. 12,5%
c. 25%
d. 50%
e. 100%

 

10. Pasangan suami istri yang keduanya karier albino, menginginkan tiga (3) anak dimana 1 normal dan 2 albino maka peluangnya sebesar ... .
a. 0%
b. 12,5%
c. 25%
d. 50%
e. 100

 

11. Di antara orang berikut ini yang berfenotif “mongolism” ialah ... .
a. 47XY + 21
b. 47XX + 18
c. 47XX + 13
d. 47XY + 18
e. 47XY + 13

 

12. Tanaman ercis mempunyai sifat biji bundar (B), biji keriput (b), batang tinggi (R) dan batang pendek (r). 
 • Jika tumbuhan ercis biji bundar batang tinggi heterozigot disilangkan dengan ercis biji bundar (heterozygot) batang pendek 
Keturunan yang bersifat biji bundar batang pendek ialah sebanyak ..... A. 6,25%
B. 12,5%
C. 37,5%
D. 42,5%
E. 50%

 

13. Pada penyilangan bunga Linaria marocana bunga merah (AAbb) dengan bunga putih (aaBB) menghasilkan bunga ungu (AaBb). 
Apabila F1 disilangkan dengan bunga merah (Aabb)
Berapakah ratio fenotip F2-nya antara ungu:putih:merah?
A. 3:2:3
B. 6:2:8
C. 9:3:4
D. 9:4:3
E. 12:3:1

 

14. Seorang peneliti menyilangkan galur murni kacang kapri berbiji bundar warna kuning (BBKK) dan biji keriput warna hijau (bbkk). Persilangan dilakukan hingga menerima keturunan F2 yang menghasilkan biji sejumlah 3.200 buah. Secara berurutan, jumlah biji bundar warna kuning dan biji keriput warna hijau ialah …..
A. 200 dan 600
B. 200 dan 1.200
C. 200 dan 1.800
D. 600 dan 200
E. 1.800 dan 200

 

15. Gen-gen di bawah ini menyatakan bulu yang diwarisi oleh beberapa hewan. Gen A bulu keriting (dominan) Gen a bulu lurus (resesif) Gen B bulu hitam (dominan) Gen b bulu putih (resesif) Hewan yang mewarisi gen AaBb akan mempunyai fenotip …
A. hitam lurus
B. hitam keriting
C. putih halus
D. putih keriting
E. abu-abu ikal

 

16. Gen A (daun berklorofil), gen a (daun tidak berklorofil), gen B (batang tinggi) dan gen b (batang pendek). Jika genotip aa bersifat letal, maka hasil persilangan AaBb dengan Aabb akan diperoleh perbandingan fenotip ...
A. Hijau tinggi : hijau pendek = 1 : 1
B. Hijau tinggi : hijau pendek = 3 : 1
C. Htjau tinggi : putih pendek = 1 : 1
D. Hijau tinggi : putih pendek = 2 : 1
E. Putih tinggi : hijau pendek = 3 : 1

 

17. Penyilangan bunga Linaria marocana AAbb (merah) dengan aaBB (putih), F1 AaBb (Ungu), F2 terjadi kombinasi fenotip dengan perbandingan:
A. Ungu : Merah : Putih = 12 : 3 : 1
B. Ungu : Merah : Putih = 1 : 1 : 1
C. Merah : Putih = 9 : 7
D. Ungu : Putih = 9 : 7
E. Ungu : Merah : Putih = 9 : 3 : 4

 

18. Sistem Penentuan jenis kelamin pada belalang yaitu ...
A. XY
B. XO
C. XX
D. ZW
E. ZZ

 

19. Jika Seorang golongan darah A (IAIO) kawin dengan gol darah IBIO maka keturunannya mustahil bergenotip ...
A. IOIO
B. IBIO
C. IAIO
D. IAIA
E. IAIB

 

20. Seorang laki-laki normal menikahi perempuan normal yang ayahnya hemofilia. Kemungkinan anak laki-laki mereka yang hemofilia ialah ...
A. 0%
B. 12,5%
C. 25%
D. 50%
E. 75%

 

21. Perkawinan antar sepupu (satu silsilah dekat) tidak baik secara genetik lantaran …
A. sering terjadi pertengkaran
B. muncurnya sifat yang sama dalam keluarga
C. terjadinya perebutan warisan
D. susah menerima keturunan
E. munculnya keturunan yang abnormal

 

22. Sepasang suami istri harus ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan khusus pada kehamilan anaknya yang kedua, sehubungan dengan golongan darah yang dimiliki mereka. Faktor yang mungkin mengganggu keselamatan kelahiran anak tersebut ialah ...
A. thalasemia
B. siklemia
C. haemofilia
D. aglutinogen
E. factor rhesus

 

23. Peta silsilah di bawah ini mengenai sifat buta warna yang terpaut kromosom X, bila C untuk penglihatan normal dan c untuk buta warna. Orang yang mempunyai genetik Cc ialah ...
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3.
E. 2

 

24. Jika individu bergenotif AaBbCcDd gen C dan D bertautan/Linkage , maka macam gamet yang terbentuk ialah …
A. 4
B. 6
C. 8
D. 12
E. 16

 

25. Manakah pernyataan berikut yang tidak tepat? (2005)
A. semua sifat ditentukan oleh satu gen
B. satu gen mengatur satu sifat
C. batas-batas antar gen tidak sanggup ditentukan secara pasti
D. bila gen berubah, berubah pula sifat makhluk hidup
E. gen diwariskan

 

26. Kelinci mempunyai jumlah kromosom 44, maka kariotip kromosom pada sel hati kelinci betina adaiah ....
A. 44 AA
B. 44A + XY
C. 22AA + XX
D. 22A + XX
E. 44AA + XX

 

27. Gamet yang dibuat oleh genotip AaBb dimana gen A dan B berpautan ialah ...
A. AB, Ab, aB, ab
B. AB, Ab
C. AB, aB
D. AB, ab
E. AA, BB, aa, bb

 

28. Bunga warna merah homozigot secara umum dikuasai terhadap bunga warna putih. Apabila bunga warna merah heterozigot disilangkan dengan sesamanya, diperoleh keturunan berjumlah 36 batang. Berapa batangkah yang berbunga merah?
A. 9 batang
B. 18 batang
C. 27 batang
D. 30 batang
E. 35 batang

 

29. Gandum berkulit hitam (Hhkk) disilangkan dengan gandum berkulit kuning (hhKk), hitam epistasis terhadap kuning maka keturunannya ...
A. hitam semua
B. kuning semua
C. 50% hitam, 50% kuning
D. 50% hitam, 25% kuning, 25% putih
E. 25% hitam, 50% kuning, 25% putih

 

30. Dari pembastaran antara genotip Bb dengan Bb dimana gen b bersifat lethal, keturunan yangdiharapkan hidup ialah ...
A. 25%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
E. 75%

 

31. Apabila suami isteri mempunyai golongan darah A, maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya ialah …
A. A dan O
B. AB
C. A
D. O
E. B dan O

 

32. Pada Drosophila melanogaster, tubuh kelabu sayap panjang secara umum dikuasai terhadap tubuh hitam sayap pendek.
Dalam suatu eksperimen diperoleh keturunan sebagai berikut:

 • Tubuh kelabu sayap pendek 944
 • Tubuh hitam sayap panjang 965
 • Tubuh hitam sayap pendek 185
 • Tubuh kelabu sayap panjang 206
Maka nilai pindah silangnya ...
A. 17%
B. 41%
C. 42%
D. 58%
E. 83%

 

33. Pada Drosophila melanogester normal, tubuh warna kelabu, sayap panjang secara umum dikuasai terhadap warna tubuh hitam, sayap pendek. Dalam suatu eksperimen, terjadi pindah silang sebesar 17 % maka diperoleh keturunan sebagai berikut kecuali :
A. Tubuh kelabu, sayap panjang 206
B. Tubuh hitam, sayap pendek 185
C. Tubuh hitam, sayap panjang 965
D. Tubuh kelabu, sayap pendek 944

E. Tubuh kelabu, sayap panjang 1965  
35. Warna bulu pada kelinci ditentukan oleh alela anda dengan urutan dominasi C > Cch > CH > c, dimana :
 • C = kelabu 
 • Ch = himalaya
 • Cch = chincila 
 • c = albino
Perkawinan kelinci kelabu Cc dengan CCch akan menghasilkan keturunan …
A. kelabu : chincila : albino = 1 : 2 : 1
B. kelabu : chincila : albino = 1 : 1 : 2
C. kelabu : chincila : albino = 2 : 1 : 1
D. kelabu: albino = 3 : 1
E. kelabu : chincila = 3 : 1

 

36. Apabila terjadi perkawinan antara parental bergolongan darah A heterozigot dengan B heterozigot, maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah
A. A dan B
B. A dan AB
C. AB dan O
D. A, B, AB dan O
E. B dan AB

 

37. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar dari insiden suatu persilangan, yaitu …
A. filial terbentuk sehabis terjadinya peleburan genotip
B. genotip dibuat oleh susunan gen yang sifatnya sama
C. gamet muncul dengan memperhatikan fenotip yang ada
D. setiap genotip yang terbentuk akan menawarkan fenotip yang sama
E. fenotip merupakan sifat tampak dengan menerjemahkan genotip yang ada

 

38. Bila bunga Mirabillis jalapa merah muda (Mm) disilangkan dengan putih (mm) akan menghasilkan keturunan …
A. merah semua
B. merah muda : putih = 2 : 1
C. merah muda : putih = 1 : 1
D. merah muda : putih = 1 : 3
E. merah muda : putih = 3 : 1

 

39. Wanita normal yang ayahnya buta warna menikah dengan laki-laki normal. Kemungkinannya akan lahir laki-laki buta warna ialah …
A. 12,5 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 75 %
E. 100 %

 

40. Hal-hal berikut ini merupakan upaya menghindari penyakit menurun, kecuali
A. perlunya memahami aturan hereditas
B. mengenal secara baik calon yang akan dijadikan pasangan hidup
C. menghindari perkawinan antara sesama keluarga yang masih bersahabat kekerabatan darahnya
D. menghindari acara donor darah pada dikala produktif
F. memelihara kesehatan tubuh dan mental

 

41. Perhatikan peta silsilah keluarga berikut !
Berdasarkan peta silsilah tersebut, kemungkinan genotip ibunya ialah …
A. IBIB, XBXB
B. IBIB, XBXb
C. IBIO, XbXb
D. IBIO, XBXb
E. IBIO, XBXB

 

42. Kuning dalam keadaan homozigot letal (KK), perkawinan tikus jantan berbulu kuning (Kk) dengan tikus betina berbulu kuning (Kk) mempunyai 60 anak yang semuanya sudah beranjak dewasa. Kemungkinan sifat genotip dari ke-60 anak tikus tersebut ialah …
A. kk
B. Kk
C. KK
D. Kk dan Kk
E. Kk, Kk dan KK

 

43. Warna bulu pada kelinci ditentukan oleh alela anda dengan urutan dominasi C > Cch > CH > c, dimana :
 • C = kelabu 
 • Ch = himalaya
 • Cch = chincila 
 • c = albino
Warna bulu pada kelinci kelabu Cc dengan Cc CH akan menghasilkan keturunan
A. kelabu : chincila : albino = 1 : 2 : 1
B. kelabu : chincila : albino = 1 : 2 : 1
C. kelabu : chincila : albino = 1 : 2 : 1
D. chincila : albino = 2 : 2
E. chincila : albino = 3 : 1

 

44. Seorang murid menderita penyakit keturunan. Murid tersebut mempunyai silsilah keluaraga sebagai berikut :
Berdasarkan gambar silsilah, penyakit tersebut disebabkan oleh …
A. gen resesif pada autosom
B. gen secara umum dikuasai pada autosom
C. gen resesif pada kromosom-x
D. gen secara umum dikuasai pada kromosom-x
E. gen pada kromosom-y

 

45. Bulu pada populasi marmut dipengaruhi oleh gen alela ganda dengan urutan dominasi sebagai berikut :
W > Wch>Wh > w

 • W = normal 
 • Wh = himalaya
 • Wch = Chinchila
 • w = albino
Perkawinan kelinci normal heterozigot (Ww) dengan bulu abu-abu (Wchw) heterozigot akan menghasilkan keturunan …
A. normal : abu-abu : himalaya = 2 : 1 : 1
B. normal : abu-abu : albino = 2 : 1 : 1
C. normal : abu-abu : himalaya : albino = 1 : 1 : 1 : 1
D. normal : abu-abu : albino = 1 : 2 : 1
E. normal : abu-abu : albino = 1 : 1 : 2

 

46. Dari persilangan ayam walnut (sumpel) (RrPp) dengan ayam berpial pea (biji) (rrPp), kemungkinan akan diperoleh keturunan walnut, rose (mawar), pea dan single (bilah) dengan perbandingan …
A. 1 : 1 : 3 : 3
B. 1 : 3 : 3 : 1
C. 3 : 1 : 1 : 3
D. 3 : 1 : 3 : 1
E. 3 : 3 : 1 : 1

 

47. Perhatikan gambar kromosom yang mengalami meiosis berikut ini !
Kromosom ini mengalami insiden …
A. pindah silang
B. pindah silang dan pautan
C. gagal berpisah
D. pautan
E. gen letal

 

48. Lalat buah jantan berbadan abu-abu sayap panjang (GgLl) disilangkan dengan yang betina berbadan hitam sayap pendek (ggll). Pada gen G dan L maupun gen g dan l terjadi pautan. Dari hasil perkawinan tersebut diperoleh fenotipe keturunan sebagai berikut: abu-abu sayap panjang : abu-abu sayap pendek : hitam sayap panjang : hitam sayap pendek = 820 : 185 : 195 : 800. Berdasarkan masalah tersebut sanggup disimpulkan bahwa selama pembentukan gamet terjadi pindah silang dengan nilai pindah silang sebesar …
A. 0,19 %
B. 1,90 %
C. 19,00 %
D. 23,00 %
E. 24,00 %

 

49. Pada tikus gen K berbulu coklat secara umum dikuasai terhadap gen k berbulu putih. Gen P berekor pendek secara umum dikuasai terhadap gen p berekor panjang. Tikus coklat berekor pendek heterozigot disilangkan sesamanya, akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotipe …
A. coklat pendek : coklat panjang : putih pendek : putih panjang = 6 : 2 : 3 : 1
B. coklat pendek : coklat panjang : putih pendek : putih panjang = 3 : 3 : 3 : 1
C. coklat pendek : coklat panjang : putih pendek : putih panjang = 9 : 3 : 3 : 1
D. coklat pendek :: putih pendek : putih panjang = 9 : 3 : 4
E. coklat pendek : putih panjang = 9 : 7

 

50. Berikut ini ialah penyakit-penyakit pada manusia:
1. AIDS
2. Albinisme
3. TBC
4. Hemofilia
5. Buta warna
Yang termasuk penyakit bawaan ialah …
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 4 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5

 


TRY AGAIN

1. Hemofilia disebabkan oleh gen terpaut X resesif. Jika seorang perempuan normal (ayahnya hemofilia) menikah dengan laki-laki normal, kemungkinan fenotip belum dewasa nya ialah …
A. Semua anak wanitanya karier hemofilia
B. 50 % anak laki-lakinya karier hemofilia
C. 50 % anak laki-lakinya hemofilia
D. 75 % anaknya normal, 25 % anak-anaknya hemofilia
E. 100 % anaknya normal

 

2. Seekor keledai jantan mempunyai 62 kromosom di dalam setiap sel somatisnya. Artinya pada setiap sperma terkandung kromosom …
A. 30 autosom + 1 gonosom (X atau Y)
B. 31 autosom + 1 gonosom X
C. 31 pasang autosom + 1 gonosom X
D. 60 autosom + 1 gonosom X + gonosom Y
E. 60 autosom + 2 gonosom X

 

3. Pada tikus, warna bulu hitam dikendalikan oleh gen R dan C bersama-sama, sedangkan rr dan C mengakibatkan warna hitam. Bila ada gen cc, tikus itu menjadi albino. Perkawinan antara tikus hitam homozigot dengan tikus albino menghasilkan F1 semua hitam. Bila F1 disilangkan sesamanya, maka pada F2 didapatkan keturunan hitam : krem : albino dengan perbandingan …
A. 1 : 2 : 1
B. 3 : 1 : 12
C. 9 : 3 : 4
D. 12 : 3 : 1
E. 13 : 2 : 1

 

4. Pada jagung, gen G mengakibatkan daun hijau, sedangkan gen g mengakibatkan albino. Apabila jagung berdaun hijau heterozigot disilangkan sesamanya, persentase keturunan yang dibutuhkan sanggup hidup ialah …
A. 10 %
B. 20 %
C. 25 %
D. 50 %
E. 75 %

 

5. Seorang anak laki-laki hemofili dari suami istri yang normal. Dari seluruh anaknya, berapa % suami istri ini mempunyai anak laki-laki yang normal?
A. 12,50 %
B. 25,00 %
C. 37,50 %
D. 50,00 %
E. 75,00 %

 
6. Kelinci chincilia (Wchw) disilangkan dengan kelinci himalaya (Whw). 

maka rasio fenotip turunannya kelinci yang albino atau putih pada F2 ialah …
A. 0 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 75 %
E. 100 %

 

7. Persilangan kelinci pendengaran lebar bulu hitam heterozygot LLBb dengan yang bertelinga sempit bulu kelabu llBb, maka prosentase fenotip turunannya yang bertelinga lebar bulu hitam ialah …
A. 8,25 %
B. 12,75 %
C. 25,00 %
D. 50,00 %
E. 75,00 %

 

8. Individu yang mengandung faktor K tanpa faktor M atau sebaliknya berfenotip putih, tetapi individu yang mengandung kedua faktor tersebut (K dan M) akan berfenotip ungu. Individu dengan genotip KKmm disilangkan dengan kkMM, menghasilkan fenotip ungu semua. F1 disilangkan sesamanya maka diperoleh keturunan F2 dengan rasio fenotip …
A. 1 : 1
B. 3 : 1
C. 9 : 7
D. 13 : 3
E. 15 : 1

 

9. Persilangan lalat buah jantan abu-abu sayap panjang heterozigotik dengan lalat buah betina hitam sayap pendek diperoleh turunan 965 individu abu-abu bersayap panjang, 944 hitam sayap pendek, 206 hitam sayap panjang dari jumlah keseluruhan 2.300 ekor.
Maka dari hasil data diatas terjadi peristiwa
A. Sex Linkage
B. Gen Linkage
C. Crossing Over
D. Non disjunktion

E. Mutasi gen 
 

10. Persilangan antara tikus berbulu kuning A*a dengan A*a menghasilkan turunan letal dalam susunan homozigot (A*A*). Prosentase individu yang sanggup hidup ialah … 
A. 0 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 75 %
E. 100 %

 

11. Firman ialah penderita fenilketonuria (FKU) yang menikah dengan Nani yang bergenotip sebagai pembawa, maka kemungkinan turunannya yang menjadi penderita FKU ialah …
A. 12,50 %
B. 25,00 %
C. 50,00 %
D. 75,00 %
E. 100,00 %

 

12. Seorang laki-laki hemofilia mempunyai anak laki-laki normal dan laki-laki penderita hemofilia, maka perkiraan genotip istrinya ialah …
A. XHXH
B. XhXh
C. XHXh
D. XhXH
E. XXhY

 

13. Seorang perempuan yang bergolongan darah A heterozigotik menikah dengan laki-laki yang bergolongan darah B heterozigotik, maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya ialah …
A. A dan B
B. A, B dan O
C. A, B, AB dan O
D. B, AB dan O
E. A, AB dan O

 

14. Pada gandum gen H (hitam) epistasis terhadap gen K (kuning). Apabila kedua gen H dan K tidak muncul, gandum memperlihatkan fenotip putih. Bila gandum hitam (HHkk) disilangkan dengan gandum kuning (hhKK), kemudian F1-nya disilangkan sesamanya, maka akan dihasilkan gandum hitam, kuning dan putih dengan rasio …
A. 12 : 1 : 3
B. 12 : 3 : 1
C. 9 : 4 : 3
D. 9 : 3 : 4
E. 3 : 1 : 12

 

15. Jika seorang perempuan pembawa sifat hemofili dengan seorang laki-laki normal, maka prosentase kemungkinan anak laki-laki mereka yang hemofili ialah …
A. 100 %
B. 75 %
C. 50 %
D. 25 %
E. 12,5 %

 

16. Berikut ialah penyakit atau sifat yang bisa menciptakan lethal pada banyak sekali mahkluk hidup kecuali 
A. Hemophily

B. Tikus ekor kuning
C. Buta warna
D. Ayam Creeper
E. Tumbuhan Albino

 

17. Orang yang bergolongan darah A dengan orang renta bergolongan darah O Berdasarkan data tersebut dipastikan genotipnya  …
A. IAIA
B. IAIO
C. IBIB
D. IBIO
E. IAIB

 

18.  Pada sapi gen D dalam keadaan homozigot menghasilkan kaki panjang (normal), dalam keadaan heterozigot mengakibatkan kaki pendek (dexter), alelnya (d) dalam keadaan homozigot mengakibatkan letal. Sifat bertanduk dikendalikan gen P sedangkan gen p tidak bertanduk. Jika 2 ekor sapi dexter bertanduk heterozigot disilangkan sesamanya, maka keturunannya yaitu sapi normal tak bertanduk.: sapi normal bertanduk : sapi dexter tak bertanduk : sapi dexter bertanduk ialah …
A. 1 : 2 : 3 : 6
B. 1 : 3 : 2 : 6
C. 1 : 3 : 4 : 4
D. 2 : 2 : 4 : 4
E. 3 : 3 : 3 : 3

 

19. Bila suatu organisme bergenotip AaBbCc, maka jumlah macam gamet yang dibuat sebanyak …
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
E. 12

 

20. Jeruk berbuah banyak (B) rasa masam (m) disilangkan dengan jeruk berbuah sedikit (b) rasa manis (M), diperoleh keturunan F1 yang semuanya berbuah banyak rasa manis heterozigot untuk kedua sifat. Genotip F2 yang paling baik untuk bibit ialah …
A. BB MM
B. BB Mn
C. Bb MM
D. Bb MM
E. BB mm

21.Jika seorang perempuan normal homozigot menikah dengan laki-laki hemofi lia, maka pernyataan berikut yang benar ialah . . . .
a. semua anaknya hemofi lia
b. 50 % anak perempuannya hemofi lia
c. 50 % anak perempuannya normal
d. 75 % anak laki-lakinya hemofi lia
e. semua anaknya normal


22. Dalam sebuah keluarga terdiri dari anak bergolongan darah A, AB, dan O. Jika ayah bergolongan darah A, maka ibunya bergolongan darah . . . .
a. AB
b. A
c. O
d. Rhesus positif
e. B

23. Jika B (biru) epistasis terhadap M (merah) yang hipostasis. Persilangan dilakukan antara keduanya (NNmm) dan (bbMM). Jika F1nya dibiarkan bersilangan, maka F2 akan menghasilkan rasio fenotip biru, merah, dan
ungu dengan perbandingan . . . .
a. 9 : 4 : 3
b. 9 : 3 : 4
c. 12 : 1 : 3
d. 12 : 3 : 1
e. 3 : 1 : 12


24. Wanita yang ayahnya buta warna menikah dengan laki-laki normal. Maka, kemungkinan anaknya akan lahir laki-laki buta warna ialah . . . .
a. 12,5 %
b. 25 %
c. 50 %
d. 75 %
e. 100 %


25.  Tanaman berbunga merah disilangkan dengan yang berbunga putih, menghasilkan keturunan pertama semua merah muda. Jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, maka perbandingan fenotip merah : merah muda : putih pada keturunan kedua ialah …
A. 1 : 2 : 3
B. 2 : 1 : 2
C. 1 : 1 : 2
D. 2 : 1 : 1
E. 1 : 2 : 1

 

26. Pasangan laki-laki buta warna dengan perempuan tidak buta warna yang bukan carrier sanggup menurunkan anak laki-laki . . . .
a. normal dan perempuan carrier
b. normal dan perempuan normal
c. normal dan perempuan tidak carrier
d. buta warna
e. buta warna dan perempuan carrier27. Suatu individu bergenotipe PP Qq rr akan membentuk sel gamet …
A. PQr dan Pqr
B. PQR dan PqR
C. PQr dan PQR
D. PQR dan pqR
E. PQr dan pQr

 

28. Bunga merah disilang dengan putih diperoleh F1 warna ungu, F1 disilang sesamanya diperoleh hasil F2 dengan rasio perbandingan 9 ungu : 3 merah : 4 putih. Dari hasil tersebut sanggup ditentukan bahwa terjadi insiden … (1993)
A. Epistatis
B. Polimeri
C. Komplementer
D. Hipostatis
E. Kriptomeri

 

29. Suatu individu bergenotipe Aa Bb Cc. Jika dalam meiosisnya ada pautan antara gen A-B dan a-b maka kemungkinan macam gamet yang terbentuk …
A. ABC, Abc, Abc, ABC
B. Abc, abc, abc, Abc
C. Abc, Abc, abc, u
D. ABC, ABc, abC, abc
E. ABC, Abc, abC, abc

 

30. Disilangkan Drosophila antara induk jantan bermata merah dengan induk betina bermata putih. F1 didapatkan setengahnya betina bermata merah dan jantan bermata putih kemudian disilangkan sesamanya. Prosentase fenotip individu bermata merah pada keturunannya ialah …
A. 25 %
B. 50 %
C. 75 %
D. 90 %
E. 100 %


31. Persilangan manakah yang akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip 1 : 1 :1 : 1 ?
a. QqRr X qqRr
b. QqRr X QqRr
c. Qqrr  X qqrr
d. Qqrr  X qqRr
e. Qqrr  X qqRR

32. Seorang ayah kidal bergolongan darah AB menikah dengan perempuan heterozigot kanan yang bergolongan darah B. Bila mereka mempunyai anak yang bergolongan darah A, berapa persen kemungkinan turunan mereka yang kidal sanggup menjadi donor darah untuk ayahnya?
a. 12,5%
b. 25%
c. 50%
d. 75%
e. 100% 


33. Perhatikanlah sifat-sifat berikut:
1) Tidak mempunyai pasangan yang kontras
2) Melakukan penyerbukan sendiri
3) Praktis disilangkan
4) Memiliki keturunan sedikit
5) Daur hidupnya agak panjang
Yang merupakan alasan Mendel menentukan kacang kapri sebagai materi percobaannya ialah . . . .
a. 1 & 2
b. 2 & 3
c. 3 & 4
d. 4 & 5
e. 1 & 5

34. Berikut yang bukan merupakan hipotesis Mendel, yaitu . . . .
a. setiap sifat organisme dikendalikan oleh sepasang gen
b. individu murni mempunyai pasangan sifat secara umum dikuasai atau resesif saja
c. pada dikala meiosis, pasangan faktor (alel) memisah secara bebas
d. Pasangan faktor keturunan resesif menutup faktor yang dominan
e. Setiap pasangan keturunan memperlihatkan bentuk alternatif sesamanya

35. Berikut ini merupakan ciri-ciri persilangan:
1) Perkawinan dengan satu sifat beda yang menyolok
2) Tiap macam gamet jumlahnya sama banyak
3) Bastarnya akan mensegregasikan pasangan gen pada gamet-gametnya.
Semua ciri-ciri tersebut, memperlihatkan jenis persilangannya . . . .
a. test cross
b. dihibrida
c. monohibrida
d. pautan gen
e. epistasis

36. Yang bukan merupakan pola fenotip ialah . . . .
a. rambut
b. kulit
c. selaput pelangi
d. gen rambut hitam
e. tubuh

37. Persilangan antara suatu hasil persilangan dengan salah satu induknya yang bersifat homozigot resesif disebut dengan . . . .
a. test cross
b. back cross
c. epistasis
d. hipostasis
e. polimeri

38. Macam-macam penyimpangan Hukum Mendel antara lain:
1) Interaksi gen
2) Kriptomeri
3) Polimeri
4) Atavisme
5) Epistasis –hipostasis
Yang mempunyai perbandingan 15 : 1 dari hasil persilangan F2 ialah . . . .
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

39. Keturunan atau hasil pembastaran yang mempunyai sifat sama dengan kedua induknya, sanggup disebut . . . .
a. gen-gen komplementer
b. epistasis domiann
c. galur murni
d. interaksi gen
e. polimeri

40. Gen yang pengaruhnya sama berpengaruh dengan alelnya disebut . . . .
a. pembastaran
b. genotip
c. gen dominan
d. gen intermediet
e. gen resesif

41. Individu-individu berikut diketahui mempunyai tipe-tipe seks tertentu:
1) ayam, itik
2) burung
3) beberapa ikan
4) kepik
5) lalat buah
6) salak
7) kupu-kupu
Yang mempunyai tipe seks ZW ialah . . . .
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 4, dan 6
c. 2, 3, dan 7
d. 3, 4, dan 5
e. 4, 5, dan 7

42. Dalam sebuah perkawinan, antara ayah bergolongan darah A heterozigot dengan ibu darah AB, maka akan diperoleh keturunan dengan rasio fenotip
a. 2 : 1 : 1
b. 1 : 2
c. 3 : 1
d. 4
e. 1 : 3

43. Jika bunga warna kuning (KKKK) disilangkan dengan bunga warna putih (kkkk), maka dihasilkan keturunan F1 100% heterozigot. Bila F1 heterozigot disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh bunga warna kuning sebanyak . . . .
a. 9
b. 27
c. 15
d. 3
e. 1

44. Seorang gadis kulit gelap berbadan kurus (HHgg) menikah dengan lelaki berkulit putih berbadan gemuk (hhGG). Jika hasil F1 dikawinkan dengan sesama jenisnya, maka dihasilkan keturunan dengan rasio fenotip . . . .
a. 9 : 3 : 1
b. 9 : 3 : 3
c. 9 : 7
d. 15 : 1
e. 3 : 3 : 1

45. Seorang petani melaksanakan pembastaran melon bentuk panjang secara umum dikuasai homozigot (PPBB) dengan melon berbentuk bundar resesif homozigot. Keturunan F1 mempunyai bentuk panjang dengan persentase sebesar .. . .
a. 100%
b. 50%
c. 25%
d. 12,5%
e. 0%

 ESSAY
 1. Buatlah pola perkawinan Dihibrid pada persilangan normal yang sama ibarat Mendel dengan petunjuk yang telah diberikan hingga didapatkan hasil : - Rasio Fenotif F2 - Rasio Genotif F2
 2. Seorang perempuan Normal menikah dengan laki laki normal yang keduanya mempunyai ayah penderita Hemophily . Bagaimanakah kemungkinan belum dewasa yang akan lahir nanti ?

KLIK INI
KLIK INI SOAL GENETKA

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship