-->

Latihan Ujan Genetika

Malam ini aku share soal ulangan biologi perihal Genetika untuk latihan agar bermanfaat OKTRY AGAIN

1. Gen ABC berpautan. AaBbCcDd akan membentuk gamet sebanyak...
a. 16 macam
b. 4 macam
c. 8 macam
d. 2 macam

e. 1 macam

2. Makhluk hidup dengan genotip AABbCCDdEE dalam pembentukkan gamet akan mempunyai susunan...
a. ABCDE, ABCdE, AbCde, ABCdE
b. ABCdE, ABCDE, aBCDe, AbCdE
c. ABCdE, AbCdE, AbCDE, ABCDE
d. AbCdE, ABCDE, ABcDE, AbCDE
d. AbCdE, ABCDE, ABcDE, AbCDe

3. Tanaman dengan ciri amis bunga harum (H) mayoritas homozigot, bentuk bunga besar (B) mayoritas heterozigot disilangkan dengan bunga yang amis (h) dan bentuknya kecil (b) kalau F1 kemudian melaksanakan penyerbukan sendiri, maka keturunan dengan amis bunha harum ada ... buah
a. 3
b. 9
c. 4
d. 2
e. 1

4. Pada gandum gen H (hitam) epistasis terhadap gen K (kuning). Apabila gen P dan K tidak muncul, maka gandum akan berfenotip putih. bila gandum hitam (HHkk) disilangkan dengan gandum kuning (hhKK), kemudian F1-nya disilangkan sesamanya, maka ratio hitam : kuning : putih adalah...
a. 9 : 6 : 1
b. 9 : 3 : 3 : 1
c. 12 : 3 : 1
d. 9 : 4 : 3
e. 9 : 7

5. Wanita bergolongan darah AB menikah dengan laki-laki bergolong darah B heterozigot. anak dari kedua pasangan itu mustahil mempunyai golongan darah...
a. A
b. B
c. AB
d. O
e. O heterozygot

6. Seorang pasien bergolongan darah AB-. maka Ia dilarang mendapatkan donor dari orang yang berolongan darah...
a. O+
b. B-
c. AB-
d. O-
e. A-

7. Penyakit erythroblastosis fetalis sanggup dicegah dengan menyuntikkan... ke ibu.
a. serum anti AB
b. serum anti Rh
c. sel Rh positif
d. sel AB negatif
e. sel Rh negatif

8. Susunan kromosom yang terdapat pada sel sperma unggas jantan adalah...
a. 19A + Z atau W
b. 22A + X atau Y
c. 22A + XO
d. 19A + Z
e. 19A + ZW

9. Seorang perempuan buta warna menikah dengan laki-laki normal. anak perempuan karier dari perkawinan itu pun menikah dengan laki-laki buta warna. Persentase cucu yang mengalami buta warna adalah...
a. 75%
b. 100%
c. 50%
d. 25%
e. 0 %

10. Gen creeper pada ayam bersifat letal dominan. kalau 2 ayam creeper disilangkan, telur yang dihasilkan akan mempunyai perbandingan ratio normal : creeper sebesar...
a. 1:2
b. 1:1
c. 2:1
d. 1:3
e. 3:1
11. Pada persilangan dihibrid, diperoleh perbandingan F2 = 9 : 3 : 3 : 1. Pernyataan yang sesuai dengan data tersebut ialah …..
a. gamet pada masing-masing induk ada 3 macam
b. terdapat 16 macam fenotipe
c. terdapat 9 macam genotipe
d. genotipe pada parental (P1) heterozigot
e. ada sifat intermediet pada persilangan

12. Generasi F1 hasil persilangan antara ayam berpial dan gerigi akan muncul ayam berpial walnut. Jika sesama F1 disilangkan, perbandingan fenotipe antara generasi F2 ialah 9 walnut: 3 gerigi: 3 biji: 1 bilah. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang paling sesuai ialah …..
a. generasi F1 mempunyai pial sama dengan kedua induknya
b. pial walnut merupakan hasil interaksi dua sifat resesif
c. pial gerigi merupakan hasil interaksi dua sifat dominan
d. ayam berpial walnut selalu homozigot dominan
e. pial buah merupakan hasil interaksi dua sifat resesif

13. Penyakit binatang yang disebabkan oleh gen resesif ialah …..
a. akondroplasia
b. huntington
c. hemofilia
d. hiperkolesterolmia
e. alzheimer

14. Pada Drosophila melanogaster, badan abu-abu sayap panjang mayoritas terhadap badan hitam sayap pendek. Pada eksperimen, lalat yang mempunyai badan abu-abu sayap dikawinkan dengan lalat yang mempunyai badan hitam sayap pendek. Diperoleh keturunan sebagai berikut.

  1. tubuh abu-abu sayap panjang = 140
  2. tubuh abu-abu sayap pendek = 206
  3. tubuh hitam sayap panjang = 185
  4. tubuh hitam sayap pendek = 944

Pernyataan yang benar terkait dengan eksperimen tersebut ialah …..
a. D. melanogaster yang bertubuh hitam sayap pendek merupakan induk galur murni
b. frekuensi rekombinannya ialah 17 %
c. kombinasi parentalnya ialah 83 %
d. gen warna badan dan ukuran sayap D. melanogaster tidak mengalami pindah ilang

15. Jika suami mempunyai genotipe golongan darah IAIB dan istri IBIO, berupa genotipe dari fenotipe golongan darah yang mungkin dimiliki keturunannya?
a. 2 genotipe, 3 fenotipe
b. 3 genotipe, 3 fenotipe
c. 3 genotipe, 4 fenotipe
d. 4 genotipe, 3 fenotipe
e. 4 genotipe, 4 fenotipe

16. Seorang laki-laki dengan sifat hemofilia menikah dengan perempuan yang tidak hemefolia. Kemungkinan anak pertama mereka laki-laki hemofilia sebesar …..
a. 0 %
b. 25 %
c. 50 %
d. 75 %
e. 100 %
Jawaban soal latihan adalah:
(1) B, (2) C, (3) A, (4) C, (5) D, (6) A, (7) B, (8) D, (9) C, (10) A

11. Pada persilangan dihibrid, diperoleh perbandingan F2 = 9 : 3 : 3 : 1. Pernyataan yang sesuai dengan data tersebut ialah …..
a. gamet pada masing-masing induk ada 3 macam
b. terdapat 16 macam fenotipe
c. terdapat 9 macam genotipe
d. genotipe pada parental (P1) heterozigot
e. ada sifat intermediet pada persilangan
 

Pembahasan: Pada persilangan dihibrid, diperoleh perbandingan F2 = 9 : 3 : 3 : 1. Sesuai aturan Mendel II, kemungkinan yang terjadi ialah sebagai berikut.
a Gamet pada masing-masing induk ada 4 macam
b Terdapat 4 macam fenotipe
c Terdapat 9 macam genotipe
d Genotipe pada parental homozigot, pad F1 heterozigot
e sifat gen dominan-resesif

Jawaban: c

12. Generasi F1 hasil persilangan antara ayam berpial dan gerigi akan muncul ayam berpial walnut. Jika sesama F1 disilangkan, perbandingan fenotipe antara generasi F2 ialah 9 walnut: 3 gerigi: 3 biji: 1 bilah. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang paling sesuai ialah …..
a. generasi F1 mempunyai pial sama dengan kedua induknya
b. pial walnut merupakan hasil interaksi dua sifat resesif
c. pial gerigi merupakan hasil interaksi dua sifat dominan
d. ayam berpial walnut selalu homozigot dominan
e. pial buah merupakan hasil interaksi dua sifat resesif

Pembahasan:
P1 fenotipe: gerigi x biji
Genotipe RRpp rrPP
F1 100 % RrPp (walnut)
P2 fenotipe walnut x walnut
Genotipe RrPp RrPp
F2:

9 R_P_ = walnut
3 R_pp = gerigi
3 rrP_ = biji
1 rrpp = bilah
Pernyataan yang benar, yaitu:

– generasi F1 mempunyai pial yang tidak sama dengan kedua induknya, yaitu walnut
– pila walnut dihasilkan ketika alel pial biji dan pial gerigi berinteraksi
– pial gerigi merupakan hasil interaksi dua sifat mayoritas dan resesif (RRpp, rpp)
– ayam berpial tidak selalu homozigot mayoritas (RRPP, RrPp, RRPp)
– pial bilah merupakan hasil interaksi dua sifat resesif (rrpp)
Jawaban: e

13. Penyakit binatang yang disebabkan oleh gen resesif ialah …..
a. akondroplasia
b. huntington
c. hemofilia
d. hiperkolesterolmia
e. alzheimer

Pembahasan: Penyakit bawaan yang disebabkan oleh gen resesif ialah hemofilia.
Akondroplasia, alzheimer, huntington, dan hiperkolesterolmia merupakan penyakit bawaan yang disebabkan oleh gen dominan.

Jawaban: c

14. Pada Drosophila melanogaster, badan abu-abu sayap panjang mayoritas terhadap badan hitam sayap pendek. Pada eksperimen, lalat yang mempunyai badan abu-abu sayap dikawinkan dengan lalat yang mempunyai badan hitam sayap pendek. Diperoleh keturunan sebagai berikut.
tubuh abu-abu sayap panjang = 140
tubuh abu-abu sayap pendek = 206
tubuh hitam sayap panjang = 185
tubuh hitam sayap pendek = 944
Pernyataan yang benar terkait dengan eksperimen tersebut ialah …..
a. D. melanogaster yang bertubuh hitam sayap pendek merupakan induk galur murni
b. frekuensi rekombinannya ialah 17 %
c. kombinasi parentalnya ialah 83 %
d. gen warna badan dan ukuran sayap D. melanogaster tidak mengalami pindah ilang

Pembahasan:
Hasil eksperimen:
– badan abu-abu sayap pendek = 206
– badan hitam sayap panjang = 185
– badan hitam sayap pendek = 944
– badan abu-abu sayap panjang = 965
– terlihat bahwa F1 hanya sifat mayoritas yang diwariskan. Kemungkinan besar P merupakan galur murni. Tubuh hitam sayap pendek dan badan abu-abu sayap panjang.
– RK = jumlah rekombinan/jumlah total individu x 100 %
= 206 + 185/965 + 955 + 185 + 206 x 100 % = 17 %
– KP = 100 % – 17 %= 83 %
– terjadi pindah silang lantaran nilai KP ialah 50 % – 100 %
Jawaban: a

15. Jika suami mempunyai genotipe golongan darah IAIB dan istri IBIO, berupa genotipe dari fenotipe golongan darah yang mungkin dimiliki keturunannya?
a. 2 genotipe, 3 fenotipe
b. 3 genotipe, 3 fenotipe
c. 3 genotipe, 4 fenotipe
d. 4 genotipe, 3 fenotipe
e. 4 genotipe, 4 fenotipe

Pembahasan:
P1 genotipe IABB x IBIO
F1 IABB golongan darah AB
IABO golongan darah A
IBBB golongan darah B
IBBO golongan darah B
Terdapat 4 genotipe dan 3 fenotipe

Jawaban: d

16. Seorang laki-laki dengan sifat hemofilia menikah dengan perempuan yang tidak hemefolia. Kemungkinan anak pertama mereka laki-laki hemofilia sebesar …..
a. 0 %
b. 25 %
c. 50 %
d. 75 %
e. 100 %

Pembahasan:
P1 genotipe XhY x XH XH
(hemofilia) (normal)
F1 XHY à laki-laki normal
XHXh à perempuan normal carrier
Tidak ada laki-laki yang menderita hemofilia

jawaban: a


MATERI RANGKUMAN
SOAL LATIHAN
SOAL LATIHAN EXPERT  
KLIK INI JIKA BELUM JELAS  

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship