-->

Lataihan Soal Substansi Genetik Kelas 3 Sma

Sore ini saya postingkan latihan soal substansi genetik OK agar bermanfaat


SOAL

1. Proses sintesis protein terjadi di dalam sel pada organel ....
a. ribosom
b. nukleus
c. tubuh golgi
d. glioksisom
e. mitokondria
 

2. Berikut ini yang bukan merupakan ciri DNA ialah ....
a. membentuk rantai helik ganda
b. terdapat dalam kromosom
c. mengandung basa nitrogen
d. kadarnya berubah-ubah bergantung sintesis protein
e. berafiliasi bersahabat dengan faktor genetik
 

3. Senyawa pirimidin RNA terdiri atas ....
a. adenin dan guanin
b. timin dan sitosin
c. adenin dan timin
d. adenin dan urasil
e. urasil dan sitosin
 

4. Dalam sintesis protein, yang berfungsi sebagai cetakan ialah ....
a. dRNA
b. tRNA
c. pRNA
d. DNA
e. rRNA
 

5. Jika A = gugus fosfat, B = gula pentosa, dan C = basa nitrogen, maka susunan 1 nukleotida sama dengan ....
a. A-B
b. B-C-A
c. A-C
d. C-B-A
e. B-C
 

6. Jika suatu rantai template DNA ialah ‘5 AGC-TAGGCA- TAC 3’, maka komplemennya ialah ....
a. 5’UCG-AUC-CGU-AUG3’
b. 3’UCG-AUC-CGU-AUG5’
c. 5’TCG-ATC-CGT-ATG3’
d. 3’TCG-ATC-CGT-ATG5’
e. 5’AGC-TAG-GCA-TAS3’
 

7. Hasil transkripsi suatu rantai sense DNA: ACG TGG CAG ialah ....
a. ACG TGG CAG 

b. UGC ACC CUG
c. UGC ACC GUC 

d. GAC GGT GCA
e. TGC ACC GTC

 

8. RNA berbeda dari DNA, lantaran RNA ....
a. rantai ganda berpilin
b. membawa warta genetik
c. tidak mempunyai timin
d. sanggup berduplikasi
e. kadarnya tetap
 

9. Proses translasi akan berhenti saat pembacaan bertemu dengan kodon terminasi, yaitu ....
a. AUG
b. UGC
c. AGU
d. UAA
e. UUU
 

10. Enzim yang berperan dalam proses transkripsi ialah ....
a. DNA polimerase
b. karbonat anhidrase
c. RNA polimerase
d. ligase
e. protease
 

11. Gen mempunyai sifat sebagai berikut, kecuali ....
a. sanggup mengalami mutasi
b. mempunyai kemampuan berduplikasi
c. mengandung warta genetik
d. menempati lokus kromosom
e. merupakan penyusun DNA
 

12. Contoh alel ganda ialah ....
a. albino
b. buta warna
c. golongan darah ABO
d. kretinisme
e. polidaktil
 

13. Susunan kromosom sel somatis pada perempuan yaitu ....
a. 22 autosom dan sebuah kromosom X
b. 22 autosom dan sepasang kromosom X
c. 44 autosom dan sebuah kromosom X
d. 44 autosom dan sepasang kromosom X
e. 44 autosom dan sebuah kromosom X atau Y
 

14. Di bawah ini yang bukan macam kromosom menurut
letak sentromer ialah ....
a. akrosentrik
b. metasentrik
c. submetasentrik
d. telosentrik
e. parasentrik
 

15. Jika rantai template DNA ialah ATT GTA AAA, aba-aba genetik yang dibawa oleh tRNA pada sintesis protein ialah ....
a. AUU GUA AAA
b. UAA CAU UUU
c. AUU GTA UUU
d. TAA CAT TTT
e. ATT GTA AAA
 

16. Berikut ini ialah pernyataan yang benar, kecuali ....
a. transkripsi terjadi di dalam inti sel, RNA dibuat eksklusif dari DNA
b. pengenalan kawasan gen di DNA dilakukan oleh DNA polimerase
c. rantai mRNA keluar dari inti sel menuju sitoplasma
d. hasil tamat dari sintesis protein ialah polipeptida
e. translasi melibatkan ribosom yang terdiri atas subunit kecil dan subunit besar
 

17. Kemampuan DNA untuk membentuk mRNA merupakan fungsi DNA sebagai .
a. autokatalik
b. transkripsi
c. replikasi
d. translasi
e. heterokatalis
 

18. Berikut ini yang bukan syarat kromosom untuk sanggup berpasangan ....
a. pasangan kromosom mempunyai kesamaan bentuk
b. pasangan kromosom mempunyai kesamaan jumlah gen
c. pasangan kromosom mempunyai kesamaan jenis gen
d. pasangan kromosom mempunyai kesamaan jumlah lokus
e. pasangan kromosom yang mempunyai kesamaan jenis lokusnya
 

19. Genotipe BB merupakan pasangan gen ....
a. resesif
b. homozigot resesif
c. heterozigot
d. letal
e. homozigot mayoritas
 

20. Genotipe Kk menawarkan pernyataan-pernyataan berikut ini, kecuali ....
a. Gen K mempunyai alel k
b. Gen k mempunyai alel K
c. Gen K dan gen k berada pada kromosom tidak homolog
d. Gen K dan gen k berada pada kromosom homolog
e. Gen K dan gen k menawarkan homozigot

 
ESSAY
  1. Jelaskan sifat gen secara singkat.
  2. Apakah yang dimaksud dengan transkripsi dan translasi pada proses sintesis protein?
  3. Bagaimanakah urutan basa nitrogen dari suatu antikodon RNA UUA CGU AAG?
  4. Bagaimanakah urutan basa nitrogen hasil transkripsi dari DNA template TAC AAA TGC GGA CCG TGS AAT?
  5. Jika diketahui urutan basa nitrogen antisense suatu DNA ialah TTT TCA TAT TGG CCT CAT GGA, bagaimanakah urutan asam amino hasil sintesis proteinnya? (Gunakan tabel kodon dan asam amino yang dikodenya)
 

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship