-->

Minat Mencar Ilmu Penerima Didik Terhadap Mata Pelajaran Kimia

Nama :  Hendra Budi Gunawan
NIM   :  11670018

MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK TERHADAP MATA PELAJARAN KIMIA
1.      Pengertian Minat
Minat ialah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun menandakan lebih lanjut.
2.      Pengertian Minat Belajar
Minat berguru ialah suatu kerangka mental yang terdiri dari kombinasi gerak perpaduan dan adonan dari perasaan, prasangka, cemas, dan kecendrungan-kecendrungan lain yang biasa mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.
3.      Indikator Minat Belajar
Indikator minat berguru diantaranya: perasaan senang, ketertarikan akseptor didik, dan perhatian.
a.    Perasaan Senang
     Seorang akseptor didik yang mempunyai perasaan bahagia atau suka terhadap mata pelajaran kimia, maka ia akan mendapatkan pelajaran tersebut dengan senang, terus menerus mempelajarinya, tidak merasa terpaksa, dan tidak bosan.
b.   Ketertarikan Peserta Didik
     Peserta didik yang mempunyai ketertarikan pada mata pelajaran kimia, ia akan berusaha untuk mencari tantangan pada isi pelajaran yang dikaji.
c.    Perhatian
     Seorang akseptor didik yang mempunyai perhatian terhadap suatu pelajaran, ia niscaya akan berusaha keras untuk memperoleh nilai yang bagus, yaitu akan memperlihatkan perhatian lebih, mempunyai konsentrasi dalam berguru dan mengikuti klarifikasi guru, serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.
4.      Instrumen
Instrumen yang dipakai berupa skala.
5.      Skala Instrumen
Skala instrumen yang dipakai ialah skala Likert.

6.      Pedoman Penskoran
a.       Pertanyaan dengan kriteria positif
Sangat tidak oke (STS)   = 1
Tidak oke (TS)                = 2
Ragu-ragu (R)                     = 3          
Setuju (S)                            = 4
Sangat oke (SS)              = 5
b.      Pertanyaan dengan kriteria negatif
Sangat oke (SS)              = 1
Setuju (S)                            = 2
Ragu-ragu (R)                     = 3
Tidak oke (TS)                = 4
Sangat tidak oke (STS)   = 5
c.       Menghitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif
1,00-1,49 = tidak baik
1,50-2,49 = kurang baik
2,50-3,49 = cukup baik
3,50-4,49 = baik         
4,50-5,00 = sangat baik

No.
Indikator
Pertanyaan/Pernyataan
SS
S
R
TS
STS
1.
Perasaan senang
Saya bahagia mengikuti pelajaran kimia.Saya merasa terpaksa mengikuti pelajaran kimia.Saya merasa bosan dikala guru menerangkan bahan pelajaran kimia.Guru menciptakan bahan pelajaran kimia menjadi penting bagi saya.Saya merasa puas dikala mengikuti pelajaran kimia.

2.
Ketertarikan akseptor didik
Materi pelajaran kimia yang diajarkan oleh guru menciptakan aku menjadi antusias mengikuti pelajaran.Materi pelajaran kimia yang diajarkan oleh guru meningkatkan rasa ingin tahu saya.Pelajaran kimia kurang menarik bagi saya.Saya berperan aktif dalam pembelajaran kimia.Saya beropini bahwa guru memakai majemuk teknik mengajar yang menarik.

3.
Perhatian
Isi pembelajaran yang disampaikan oleh guru sesuai dengan impian dan tujuan saya.Saya memperlihatkan perhatian yang lebih dalam pelajaran kimia.Saya merasa yakin akan mendapatkan nilai yang anggun dalam pelajaran kimia.Guru kurang memperhatikan aku dalam pembelajaran.Saya beropini bahwa pelajaran kimia tidak memperlihatkan manfaat.Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan

Iklan pulsa anita

Sponsorship